Skip to content

Uslovi

Korisnik je dužan da koristi vozilo pažljivo i u skladu sa svim važećim saobraćajnim propisima.

UVODNE ODREDBE

(a) „Najmodavac“ – kompanija Carogo Group Rent a Car sa sedištem na adresi ul. Jadranska magistrala, Bonići 1, Tivat, Crna Gora

(b) „Najmoprimac“ – fizičko ili pravno lice koje iznajmljuje ili u čije ime se vozilo iznajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila, navedena osoba kao „Najmoprimac“ odgovorna je za poštovanje svih tačaka ovih Opštih uslova o najmu i Ugovora o najmu.

(c) „Ugovor“ – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kom se odobrava korišćenje vozila, definiše preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge uključene u cenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o stanju kilometraže, količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na iznajmljenom vozilu i druga prava i obveze koje obe ugovorne strane svojim potpisom u potpunosti prihvataju.

Stanje vozila prilikom izdavanja i Opšti uslovi najma smatraju se delom Ugovora o najmu vozila.

(d) „Vozač/Dodatni vozač“ – fizičko lice navedeno u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koje potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštovanje svih odredbi Ugovora o najmu.

(e) „Korisnik“ – Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljem tekstu Opštih uslova najma označavaju se jednom rečju – Korisnik.

(f) „Vozilo“ je predmet najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

USLOVI NAJMA

Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnom za ugovorenu upotrebu, sa svom pripadajućom opremom i propratnom dokumentacijom.

Vozač koji u ime Korisnika pravnog lica preuzima vozilo i potpisuje Ugovor da za to ima ovlašćenje, garantuje i odgovoran je Najmodavcu, solidarno s tim pravnim licem, za poštovanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora.

Korisnik potpisom Ugovora garantuje Najmodavcu da ispunjava opšte uslove minimuma godina za upravljanje motornim vozilom i da poseduje potrebne isprave za upravljanje motornim vozilom, u skladu sa propisima Crne Gore, a koje je dužan u originalu dati na uvid Najmodavcu, dok kopija istih ostaje u posedu Najmodavca, kao prilog Ugovoru.

Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za saobraćajne prekršaje počinjene tokom trajanja Ugovora.

USLOVI PLAĆANJA

Korisnik je obvezan pre preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju na svojoj kreditnoj kartici, na iznos koji odredi Najmodavac prema svojoj proceni, zavisno od kategorije vozila, trajanja najma, pokrićima i dr.

Potpisom Ugovora o najmu Korisnik ovlašćuje Najmodavca da naplati sve iznose za dnevni najam prema ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke (kupljena pokrića, dodatnu opremu i usluge), kao i nastale troškove koji se obračunavaju, a sve prema važećem Cenovniku, terećenjem računa Korisnika.

Račun Korisnika znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi dogovoreni račun.

Najmodavac može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tokom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s Najmodavcem, što je slobodan izbor Najmodavca.

Ako Korisnik podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun Najmodavca, dužan je to učiniti u naznačenom roku plaćanja računa.

U slučaju kašnjenja, Korisnik je obvezan platiti Najmodavcu zakonsku zateznu kamatu, kao i sve stvarno nastale dodatne troškove.

OBAVEZE KORISNIKA

Potpisom ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svim dole navedenim obvezama i da ih prihvata:

(a) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti na mesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom i količinom goriva u kojem ga je preuzeo, odnosno i pre ugovorenog roka, a na zahtev Najmodavca;

(b) da produženje ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promene u najmu, zatraži od Najmodavca, pisanim putem, najmanje pre isteka samog roka najma, dok je u protivnom Najmodavac ovlašćen prijaviti nestanak vozila u najmu;

(c) da vozilo neće preopteretiti, koristiti za obuku vozača, prevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prevoz putnika, za trke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za nezakonita dela;

(d) da će vozilo koristiti samo vozač ili dodatni vozač, za sopstvene potrebe i u skladu s namenom vozila i da vozilo neće davati na korišćenje neovlašćenim korisnicima i trećim osobama;

(e) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina;

(f) da će vozilo, kada ga napusti, uvek zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvek ih imati pod ličnom kontrolom;

(g) da će voziti samo po javnim putevima, bez uticaja alkohola ili narkotika, poštujući sve saobraćajne propise i regulaciju saobraćaja;

(h) da će brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovno proveravati tečnost za hlađenje, ulje, ostale tečnosti, pritisak u gumama i dr.

(i) kada na to ukazuju signalni instrumenti u vozilu ili ako Korisnik smatra da vozilo zahteva servisiranje dužan je da se javi Najmodavcu radi obavljanja redovnih servisa i upućivanja vozila u ovlašćeni servis, kao i radi obavljanja drugih servisnih aktivnosti i drugih popravki. U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi ovih Opštih uslova, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne delatnosti pojedinim vozilom.

(j) da u vozilu neće ni prevoziti ni dopustiti prevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u saobraćajnoj dozvoli, odnosno da neće vršiti nikakve prepravke na vozilu;

(k) da vozilo neće voziti izvan granica Crne Gore, osim ako je to prethodno najavio, za šta Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu u skladu sa Cenovnikom. U slučaju kršenja vangraničnih i teritorijalnih ograničenja korišćenja vozila, sva osiguranja za Korisnika iz tačke 8. ovih Uslova prestaju da važe;

(l) da će snositi sve troškove u vezi pogona vozila, gorivo, putarine, mostarine, parking, prekršajne i druge slične naknade,

Korisnik daje ugovorom ovlašćenje Najmodavcu da bez prethodne najave, za naplatu svih saobraćajnih prekršaja i parking i drugih kazni, određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi, a počinjenih za vreme trajanja najma, bez obzira kada su utvrđeni ili dospeli, uvećanih za eventualne manipulativne troškove,